Mediter

1. Wat is forensische psychiatrie/psychologie?

Het werkterrein van de forensisch psychiater/psycholoog situeert zich binnen het raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg met justitie.

Wanneer de rechtbank een psychiatrisch deskundigheidsonderzoek aanvraagt wordt het geestelijk functioneren van een verdachte op het ogenblik van de feiten, maar ook nadien, in kaart gebracht. Men onderzoekt met andere woorden de toerekeningsvatbaarheid: verkeert de betrokkene in een toestand van zwakzinnigheid, krankzinnigheid en/of ernstige geestesstoornis die hem of haar ongeschikt maakt tot het controleren van zijn of haar daden, is hij/zij verantwoordelijk voor het gestelde gedrag en kunnen de gevolgen ervan voldoende worden ingeschat?

Er wordt hierover verslag opgemaakt en advies verleend aan de gerechtelijke instanties. Dit gebeurt onder meer binnen het kader van de wet van 5 mei 2014 (in werking getreden op 1 januari 2016) betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis.

Het takenpakket van de gerechtelijke psychiatrie omvat verder nog de behandeling en resocialisatie van daders tijdens en na de detentie, alsook het maximaal reduceren van recidief delict.

 

2. Wat doet het Instituut voor Forensische Psychologie (IFP) ?

Binnen het domein van de forenische psychiatrie/psychologie biedt het multidisciplinaire team van het IFP diensten aan die steunen op twee pijlers, namelijk het deskundigheidsonderzoek en de intensieve behandeling van delinquenten.

De eerste pijler bestaat uit een medisch-psychiatrische screening (medicotechnische analyse) en een batterij (neuro)psychologische testen, aangevuld met anamnestische gegevens en informatie uit individuele gesprekken. Op basis hiervan wordt een beeld gevormd van de innerlijke dynamiek van daders, worden criminogene hypothesen gegenereerd en maakt men een risicotaxatie.

Het IFP staat daarnaast ook in voor de evidence-based behandeling van gedetineerden die voorwaardelijk vrij zijn. Door middel van een cli├źntgerichte/inzichtgevende benadering, aangevuld met cognitief-gedragstherapeutische principes, wordt een gepersonaliseerde psychotherapeutische behandeling aangeboden. Hierbij streeft men naar het versterken van de psychosociale vaardigheden, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel en een zo doeltreffend mogelijke behandeling van de aanwezige psychopathologie. Deze werkwijze beoogt een herstelgerichte en succesvolle re├»ntegratie in de maatschappij waarbij de kans op herval geminimaliseerd wordt.

Zowel de deskundigheidsonderzoeken als de verdere behandeling gebeuren in nauw overleg met de betrokken gerechtelijke instanties.


De forensisch psychologische expertises worden uitgevoerd door Dr. Lindemans en Stijn Claes.